Carnovosystemet

 Carnovosystemet™-  För mätning och utvärdering av kvalité inom äldreomsorg

Varför en modell för förbättringsarbete?  Idag görs brukarundersökningar, medarbetarundersökningar och det pågår arbete med att ta fram generella nyckeltal på nationell nivå för att man bl.a skall kunna jämföra äldreboenden med varandra. (Äldreguiden).

Tyvärr ger nyckeltal i sig ingen ledning till hur man skall bete sig för att förbättra och effektivisera verksamheten. Vår erfarenhet är också att brukarundersökningarna ofta är på en sådan nivå att resultaten inte kan användas i direkt praktiskt förbättringsarbete eller som underlag när den enskilde skall välja äldreboende eller hemtjänst.

Som en del i Carnovomodellen har vi därför tagit fram ett strukturerat, hierarktiskt uppbyggt intervjuunderlag, ett för boende, ett för personal och ett för anhöriga. Underlaget har en sådan fördjupningsnivå att resultaten kan användas direkt i praktiskt förbättringsarbete . Områden som behöver förbättras eller förändras kan identifieras, analyseras och beskrivas. Underlaget ger också möjlighet att jämföra olika boenden med varandra på ett mycket detaljerat och verksamhetsnära sätt:

  • Ett underlag för kvalitetsjämförelser mellan olika boenden/verksamheter
  • Ett underlag för organisatoriskt lärande, ”benchlearning”
  • Ett underlag och kriterier  för val av boende eller hemtjänst
  • Ett underlag för att identifiera framgångsfaktorer
  • Ett underlag att användas i direkt praktiskt förbättringsarbete

”Man skulle nog kunna säga att om man inte anstränger sig tillräckligt för att ta fram bra och relevanta mått för en verksamhet är det bättre att låta bli att mäta. Mått skall driva förbättringsarbetet, vilket gör att felaktiga mått driver verksamheten i felaktig riktning.