Våra tjänster

I våra tjänster utgår vi från senaste forskning och beprövad erfarenhet inom omvårdnadsområdet. Vi samarbetar med forskare inom området industriell organisation och FoU management och vårdvetenskap. Vår målsättning är att omsätta forskningsresultat till praktisk handling.

Utvärdering och uppföljning av äldreboende och hemtjänst  I  arbetet med utvärdering eller uppföljning av en verksamhet arbetar vi efter Carnovomodellen -en egenutvecklad modell för systematiskt förbättringsarbete (se carnovosystemet)

Rekonditionering” (förnyelse och vitalisering) av äldreboende och hemtjänst

Uppstart av äldreboende, hemtjänst och dagverksamhet

Arbete med att skapa, förbättra, utvärdera lokala arbetsprocesser  och ledning vid implementering av nya eller förbättrade arbetsprocesser. Som exempel delegerings-omvårdnads- och dokumentations processen (SoL, HSL, Lednings/kvalitetssystem)

Riktad utbildning/handledning till omvårdnads- och hemtjänstpersonal.  Som exempel delegeringsutbildning till hemtjänstpersonal i samarbete med huvudman med sjukvårdsansvar

Rådgivare till arkitekter, byggbolag och andra aktörer för utveckling eller förbättring av äldreboende